Friday, December 1

ПОМОШ ЗА ФИРМИ ОД 80.000 ДО 300.000 ЕВРА! Повикот за пријавување е отворен до 15 ноември: Ова се условите – Обезбедила државата и ЕУ во Србија

ПОМОШ ЗА ФИРМИ ОД 80.000 ДО 300.000 ЕВРА! Повикот за пријавување е отворен до 15 ноември: Ова се условите – Обезбедено од државата и ЕУ во Србија.

Браво за Србија. Со цел, развој на нови производи, услуги или технологии кои имаат силен иновативен потенцијал, и од кои што има потреба на пазарот, Србија заедно со ЕУ ќе дава неповратни грантови во износ од 80.000 до 300.000 €.

Фондот за иновации во Србија отвори јавен повик за грантови од 15 септември до 15 ноември.

Од 15 септември до 15 ноември беше отворен јавен повик за доделување грантови за иновативни компании и тимови преку програмите за финансирање на Фондот за иновативна дејност.

Средства во износ од 3,2 милиони евра заеднички обезбедуваат Србија и Европската Унија преку ИПА проектот „Зголемување на капацитетот и технолошката подготвеност на малите и средни претпријатија“.

– За трансформација на иновативните идеи во одржливи проекти, Фондот во третиот циклус на апликација обезбедува финансиски стимулации преку Програмата за ран развој и Програмата за кофинансирање на иновации.

„Со јасно дефинирани критериуми, програмите се наменети за развој на нови производи, услуги или технологии кои имаат силен иновативен потенцијал, за што има потреба на пазарот“ – се наведува во соопштението.

За реализација на проектот компаниите се обврзани да обезбедат дел од средствата од други приватни извори, а Фондот издвојува од 80.000 до 300.000 евра по поединечен проект.

На овој начин, Фондот заедно со компаниите учествува во истражување и развој на иновативни решенија, кои следствено имаат позитивно влијание врз националната економија.

Преку порталот се поднесуваат проектни апликации од сите области на науката и технологијата и сите индустриски сектори, а потребната документација за аплицирање и детални информации за јавниот повик може да се најдат на веб-страницата на Фондот.

Тимот на Фондот ќе дава секојдневна поддршка, а еднаш неделно ќе одржува работилници наречени „Отворени врати“, во соработка со локалните партнери, како и со сите организации, се со цел да се презентираат условите и деталите за поднесување проектни апликации до сите заинтересирани апликанти.

Договорот за директен грант „Зголемување на иновацискиот капацитет и технолошката подготвеност на МСП“, кој беше потпишан помеѓу Фондот за иновациска дејност и Министерството за финансии (Сектор за склучување договори и финансирање на програми од фондовите на Европската унија) обезбедува средства за продолжување на Програмата за ран развој, Програмата за кофинансирање на иновации и Програмата за соработка во науката и економијата. Вкупната вредност на Договорот за директен грант е 20 милиони евра, од кои 15 милиони евра од претпристапните фондови на Европската унија за 2018 година (ИПА 2018) и пет милиони евра од буџетот на Србија, од Министерството за образование, наука и технологија Развој.

Износот утврден за финансирање на одобрени проекти во рамките на Програмата за ран развој, Програмата за кофинансирање на иновации и Програмата за наука и деловна соработка, финансирани со Договорот за директен грант, изнесува 18 милиони евра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *